Zvezdochka.name - Zvezdochka


Timeline of events

  • 1/12/21: transferred from ns1.hostinger.ru., ns2.hostinger.ru., ns3.hostinger.ru., and ns4.hostinger.ru. to dns5.parkpage.foundationapi.com. and dns6.parkpage.foundationapi.com.
  • 1/18/20: transferred from dns10.parkpage.foundationapi.com. and dns9.parkpage.foundationapi.com. to ns1.hostinger.ru., ns2.hostinger.ru., ns3.hostinger.ru., and ns4.hostinger.ru.
  • 1/12/20: transferred from ns1.hostinger.ru., ns2.hostinger.ru., ns3.hostinger.ru., and ns4.hostinger.ru. to dns10.parkpage.foundationapi.com. and dns9.parkpage.foundationapi.com.